مرکز جهانی این بنیاد اخبار مربوط به بنیاد ICDL ایران را به صورت ویژه و گسترده علاوه بر سایت در مجلات مربوطه نیز منتشر ساخته است و همچنین با تلاش های صورت گرفته، بنیاد ICDL  ایران در جمع محدود کشور های تولید کننده نرم افزار آزمونگیر مورد تایید بنیاد جهانی قرار گرفت.

بنیاد  جهانیECDL با ارسال نامه ای به بنیاد ICDL   ایران نرم افزار آزمونگیر تولید شده در بنیاد ICDL  ایران را تائید کرد. این نرم افزار آزمونگیر در واحد برنامه نویسی  بنیادICDL  ایران، طراحی وساخته شد ه است.

لینک اخبار روی سایت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی :

http://www.oerp.ir/news/5231

http://www.oerp.ir/news/5230

Categories: اخبار